Requisitos mínimos
Precísase experiencia con referencias.
Coñecer ben a base da nosa cociña 
Capacidade de liderazgo e de asumir responsabilidades
Manexar ben a xestión das tarefas do equipo 
Posibilidades de crecemento real na empresa

https://www.infojobs.net/teo/responsable-cocina-producion/of-i79f3d218d445e885d880d150757414?applicationOrigin=search-new%7Celement~35232950328