REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

- Formación Profesional na rama de administración e finanzas, comercio exterior e/ou similar.
- Valorable experiencia de prácticas non remuneradas realizando funcións administrativas (de control loxístico) e de atención ao público.
- Dominio de Microsoft Office.
- Valorables dominios de Inglés e outra lingua estranxeira: italiano.
- Dispoñibilidade para traballar a xornada partida.
- Carné de conducir e vehículo propio.
- Residencia na zona do Salnés ou proximidades e/ou posibilidade de cambio de residencia.
- Posibilidade de realizar un Bolsa ( FUAC, FEUGA) cunha duración inicial de 6 meses e posibilidade de continuidade na empresa.

https://www.infojobs.net/caldas-de-reis/administrativo-beca-remunerada/of-i63e9da88fa44dd886b05243ef35843?applicationOrigin=search-new%7Celement~32772054286