Perfil do Contratante

Información sobre todas as licitacións públicas do concello e os diferentes procedementos que requiren dunha exposición pública.

Advírtese aos interesados/as, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar a estes procedementos de contratación, atópase publicadada no BOP de Pontevedra no que respecta ao seu anuncio e nos textos suscritos polo órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto ás súas condicións técnicas e administrativas.

Arranxo de Camiños no rural de Cuntis 2016

Servizo de asesoramento xurídico á muller

Actualizado: 20/05/2016

Documentación [1,50 MB]

 

Servizo de atención psicolóxica á muller

Actualizado: 20/05/2016

Documentación [1,51 MB]

 

Procedemento de contratacion do Servizo de Axuda no Fogar

Actualizado: 11/04/2016

 

Xestión da "Escola Municipal de ldiomas"

Publicado: 15/01/2016

Documentación [558 KB]

 

Xestión do servizo de "Cuntilín 2016"

Publicado: 15/01/2016

Documentación [563 KB]

 

Contrato de Obras: "lntegración da Praza de Abastos no comercio local"

Publicado: 18/01/2016

Documentación [507 KB]

 

Subministro e servizos para a Festa do Lacón con Grelos

Publicado: 03/02/2016

Documentación [588 KB]

 

ADXUDICACIÓN LUMINARIAS

Publicado: 30/12/2015

Documentación [577 KB]

 

ADXUDICACIÓN CUNTILÍN 2016

Publicado: 26/11/2015

Documentación [940 KB]

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO

Publicado: 26/11/2015

Documentación [57 KB]

 

FORMACIÓN DUAL

Publicado: 19/11/2015

Documentación [1,3 MB]

 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TECNICAS PARA A CONTRATACION DO SERVIZO DE DOCENCIA PARA A IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, ENMARCADOS NA FASE FORMATIVA DE CONTRATOS PARA A FORMACIÓN E A APRENDIZAXE PARA A OCUPACIÓN DE PEON DE OBRAS PÚTBLICAS DENTRO DUN PROXECTO DE FORMACIÓN DUAL PROMOVIDO POLO CONCELLO DE CUNTIS

Publicado: 09/11/2015

Documentación [46,3MB]

 

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA DENOMINADA “INTEGRACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS NO COMERCIO LOCAL”, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

Publicado: 20/08/2015

Documentación [266,75kB]

 

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO 2 VEHÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS

Publicado: 03/08/2015

Anuncio [495.77kB]

 
 

ADXUDICACION XESTION DA ESCOLA DE MÚSICA

Publicado: 06/10/2014

Documentación [510,11kB]

 

Anuncio declaracion de procedemento deserto no expediente de contratacion de subministracion e instalacion de luminarias para a renovacion da iluminacion exterior no Concello de Cuntis

Publicado: 03/10/2014

Documentación [533.95kB]

 

Anuncio Valoración Técnica Ofertas Escola de Música

Publicado: 19/09/2014

Documentación [452.32kB]

 

PREGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS PARA A CONTRATACION DA RENOVACION DA ILUMINACION EXTERIOR

Publicado: 10/09/2014

Documentación [2.14 MB]

 

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DA RENOVACION DA ILUMNACION EXTERIOR NO CONCELLO DE CUNTIS

Publicado: 10/09/2014

Documentación [269.05 kB]

 

ANUNCIO DE LICITACION DE RENOVACION DA ILUMINACION EXTERIOR DO CONCELLO DE CUNTIS, NA ANLLADA, NOVAS E ESPADENAL

Publicado: 10/09/2014

Documentación [22.00 kB]

 

ANUNCIO DE DESESTIMENTO DA CONTRATACION DA RENOVACION DE ILUMINACION EXTERIOR

Publicado: 10/09/2014

Documentación [509.79 kB]

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN EXTERIOR DO CONCELLO DE CUNTIS, ANLLADA, NOVAS E ESPADENAL

Publicado: 08/09/2014

Documentación [20.85 kB]

 

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR NO CONCELLO DE CUNTIS

Publicado: 05/09/2014

Documentación [2.18 MB]

 

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DA “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN EXTERIOR DO CONCELLO DE CUNTIS, NA ANLLADA, NOVAS E ESPADENAL”MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

Publicado: 05/09/2014

Documentación [241.13 kB]

 

PREGO DE PRESCRIPSCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Publicado: 22/08/2014

Documentación [5.86 MB]

 

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL, POR PROCEDEMENTO ABERTO.

Publicado: 22/08/2014

Documentación [266.93 kB]

 

ANUNCIO B.O.P.LICITACIÓN ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Publicado: 22/08/2014

Documentación [1.42 MB]

 

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS A SERVIZOS BÁSICOS NAS ÁREAS RURAIS.

Publicado: 23/06/2014

Documentación [493.74 kB]

 

CONTRATO ARRENDAMENTO DUNHA CARPA, MESAS, CADEIRAS, VAIXELA E CUBERTERÍA E DO SERVIZO DE COMIDAS (2.500 COMENSAIS) PARA A FESTA DO LACÓN CON GRELOS

Publicado: 11/03/2014

Documentación [1.46 MB]

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A REALIZACIÓN DA OBRA "CREACIÓN DUN ESPAZO RECREATIVO SINGULAR E DE LECER NO ÁMBITO DO PASEO FLUVIAL DO RÍO GALLO"

Publicado: 02/08/2013

Documentación [573.37 kB]

 

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS PARA A LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 29/05/2013

Documentación [86.47 kB]

 

PROPOSTA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA EN EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 03/05/2013

Documentación [122.67 kB]

 

ACTA LECTORA DO INFORME TÉCNICO ADXUDICACIÓN SERVIZO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS E FIXACIÓN DATA APERTURA SOBRE C

Publicado: 25/04/2013

Documentación [96.01 kB]

 

PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO OBRA: "construción espazo recreativo singular e de lecer no ámbito do paseo fluvial do río Gallo"

Publicado: 25/04/2013

Documentación [101.99 kB]

 

ACTA ADMISIÓN DE PLICAS SERVIZO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS. APERTURA SOBRE B DÍA 5 DE ABRIL ÁS 9 HORAS

Publicado: 02/04/2013

Documentación [23.49 kB]

 

II NOTA ACLARATORIA Á CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 28/02/2013

Documentación [33.87 kB]

 

NOTA ACLARATORIA Á CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 27/02/2013

Documentación [19.70 kB]

 

RELACIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA A SUBROGAR. CONTRATO SERVIZOS: LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 25/02/2013

Documentación [4.16 kB]

 

PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PRESTACIÓN SERVIZO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 22/02/2013

Documentación [97.69 kB]

 

PREGO CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATACIÓN SERVIZO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 22/02/2013

Documentación [183.94 kB]

 

ANUNCIO LICITACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA EN EDIFICIOS MUNICIPAIS

Publicado: 22/02/2013

Documentación [22.21 kB]

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBMINISTRO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

Publicado: 16/01/2013

Documentación [67.64 kB]

 

ADQUSICIÓN 2 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN: PROPOSTA ADXUDICACIÓN DA MESA CONTRATACIÓN. PRAZO ALEGACIÓNS 3 DÍAS (29/12/2012)

Publicado: 26/12/2012

Documentación [460.41 kB]

 

CONTRATO SERVIZOS. PROGRAMA CUNTILÍN 2012

Publicado: 29/05/2012

Documentación [67.47 kB]

 

ADXUDICACIÓN CONTRATO SERVIZOS. PROGRAMA CUNTILÍN 2012

Publicado: 25/05/2012

Documentación [196.75 kB]

 

REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATO SERVIZOS. PROGRAMA CUNTILÍN 2012

Publicado: 11/05/2012

Documentación [50.92 kB]

 

CONTRATO DE SERVIZOS. MANTEMENTO INFORMÁTICO DO CONCELLO DE CUNTIS

Publicado: 11/05/2012

Documentación [69.23 kB]

 

CONTRATO DO SERVIZO ASISTENCIA PSICOLÓXICA DO SERVIZO DE ATENCIÓN Á MULLER

Publicado: 07/05/2012

Documentación [25.45 kB]

 

CONTRATO SERVIZO ASESORAMENTO XURÍDICO DO SERVIZO DE ATENCIÓN Á MULLER

Publicado: 07/05/2012

Documentación [26.00 kB]

 

ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZOS PARA O ASESORAMENTO XURÍDICO DO SERVIZO DE ATENCIÓN Á MULLER

Publicado: 23/04/2012

Documentación [19.03 kB]

 

ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZOS PARA A ATENCIÓN PSICOLÓXICA DO SERVIZO DE ATENCIÓN Á MULLER

Publicado: 23/04/2012

Documentación [16.97 kB]

 

REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATO MANTEMENTO SERVIZO INFORMATICO

Publicado: 09/04/2012

Documentación [595.09 kB]

 

REQUIRIMENTO DOCUMENTACION SERIZO ATENCION PSICOLÓXICA Á MULLER

Publicado: 03/04/2012

Documentación [676.91 kB]

 

REQUIRIMENTO DOCUMENTACION SERVIZO ASESORIA XURIDICA Á MULLER

Publicado: 29/03/2012

Documentación [602.96 kB]

 

ADXUDICACIÓN ESCOLA DE MÚSICA

Publicado: 21/12/2011

Documentación [409.65 kB]

 

FORMALIZACION ESCOLA DE MUSICA 2011-2012

Publicado: 25/11/2011

Documentación [800.45 kB]

 

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACION DA ESCOLA DE MUSICA

Publicado: 23/11/2011

Documentación [385.73 kB]